Politikat ambjentale

Mbrojtja e mjedisit është elementi I dytë përbërës më I madh I misionit të korporatës sonë.Duke krijuar dhe duke mirmbajtur nje mjedis pune të sigurtë dhe të shendetshëm dhe duke ndjekur një politikë mbi mbrojtjen e mjedisit ,ne kemi kontribuar në vazhdimësinë dhe suksesin e kompanisë sonë.Angazhimi ynë është rregullisht I afirmuar nga Autoritetet e Inspektimit Teknik I leshuar në formë certefikate në perputhje me DIN EN ISO 14001:2009  Pikat e mëposhtme tregojnë :

Pikat e mëposhtme tregojnë :

Sistemi ynë I menaxhimit mjedisor vjen vazhdimisht duke u përmirësuar.Ne vazhdimisht ekzaminojmë implementimin e linjave udhërrëfyese dhe sistemin e menaxhimit në të gjithë hapsirat.

Vendet pune të sigurta dhe miqësore

Ne jemi te bindur se të gjithë aksidentet të lidhura me punën dhe sëmundjet në vendin e punës jane , në fakt, të shmangshme.Punonjësit dhe supervizorët e motivuar na mbështesin neve drejt misionit tonë për të eliminuar aksidentet në punë.Ne e konsiderojmë mbrojtjen e punonjësve dhe kontraktuesve tanë si të barabartë nga rëndësia.Dizanji i vendeve të punës dhe i procedurave reflekton nivelet më të reja të mirëkuptimit.Ne atribuojmë një nivel të lartë rëndësie dizanjit ergonomik të zyrave .

Sjellje e besueshme

Ne jemi të përkushtuar në respektimin e të gjitha ligjeve dhe kushteve lidhur me vendin e punës dhe mbrojtjes së mjedisit.Ne i zbatojme me përgjegjësi rregullat tona , të cilat shpesh herë shkojne mbi ato ligjore.Ne planifikojmë,blejmë,operojmë dhe mirëmbajmë makineritë dhe pjesët e mjeteve tona ne menyre te tille qe të përjashtohen të gjithë demet e mundshme,rreziqet te minimizohen dhe te shmangen përcarjet gjate punes .Ne jemi vazhdimisht në kërkim të teknologjive më të reja.

Ndikim I pakët mjedisor dhe produkte eko-miqësore

Në të gjitha aktivitetet tona, ne synojmë për të përdorur largpamësi për të shmangur efekte dëmtuese mbi mjedisin.Ne përdorim gjithnjë lende te para dhe kursim energjie.Ne përpiqemi të prodhojmë sa më pak mbetje të materialeve,ujit,zhurmës dhe mbetje të tjera aq sa eshte e mundur.Me ciklin e jetës në mendje, të gjitha produktet që ne prodhojmë jane eko-miqësorë.

Punonjës te përgjegjshëm

Duke iu dhënë rregullisht informacion,instruksione dhe trajnime të avancuara ne jemi të aftë ti paraprijme aftësive dhe ndërgjegjësimit te punonjësve tanë dhe partnerëve në biznes në interes te procedurave të sigurta të punës dhe mbrojtjen e mjedisit në të gjithë sektorët e kompanisë sonë .

Kompania është duke zhvilluar CIP (Continuous Improvement Process) akoma më shumë, e cila është prezantuar tashmë dhe punon duke dhënë sugjerime të dobishme për, nëpërmjet bashkpunimit me punonjësit dhe stafin , dhe si rezultat përmirësimin e imazhit te kompanisë në të njëjtën kohë .

Masat paraprake

Ne I mbrojmë punonjësit tanë nga shqetësimet dhe demet e lidhura me shëndetin dhe mjedisin duke zbatuar masa të gjëra paraprake.Prandaj ne garantojmë një kujdes të pare vecante dhe efektiv kundër dëmtimeve për të gjithë punonjesit dhe vizitorët tanë.

Duke bërë këtë ne mbajmë përgjegjësitë tona mbi punonjësit ,njerëzve qe na ndjekin dhe brezave në vijim.