Bag in Box

RAVENOL ofron një sistem ruajtes optimal dhe të qëndrueshëm për amballazhet 20 Litra bashke me sistemin e rafteve për nje stokim te strukturuar dhe të pastër dhe mbushje te lehte te produktit.

 

Sistemi RAVENOL BAG IN BOX është I krijuar nga një kuti kartoni e jashtme e fuqishme dhe nga një qese plastike me tapë të integruar.Ky sistem amballazhi siguron si transportin e lubrifikantëve tanë me cilësi të lartë ashtu edhe kursimin e hapsirës per ruatje si dhe asgjesimin e qëndrueshëm të perberesve te ambalazhit.Kur qesja është bosh ,mund të hiqet lehtësisht nga kutia e jashtme.Sistemi ruan rreth 80 % te hapsirës me amballazhe boshe krahasuar me kontenitore me të njëjtën madhësi paketimi. 

Rafti hapsirëruajtës me rroteza te levizeshme ofron një kapaciet depozitimi prej 2 kate me nga 5 Bag IN Box dhe është I pajisur me nje lug I cili mund të hiqet për pastrim dhe për te hedhur mbetjet, tapat e jashtme te tyre rrjedhin në një kanal, per te siguruar nje mbushje te lehte dhe te paster të produktit .

RAVENOL – BAG IN BOX:
Hapsirëruajtës, I mirëstrukturuar, I thjeshtë.

 

View Spot »

Tapë e integruar.

Rul i levizshem me kazan kullues

Raft hapsirëruajtes.